دانشگاه فناوری شیمیایی دیمیتری مندلیف

 روسیه یک دانشگاه معتبر با تاریخچه غنی است. این دانشگاه در سال 1880 به عنوان فناوری مسکو تاسیس شده است و به نام شیمیدان مشهور روسی، دیمیتری مندلیف تغییر نام داد. دانشگاه MUCTR برنامه های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در رشته های شیمی، مهندسی شیمی، بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی، فناوری انرژی، فناوری تولید غذا و مدیریت را ارائه می­دهد. دانشگاه MUCTR تاکید قوی بر روی تحقیق و نوآوری دارد و با صنعت و سازمان های دولتی روابط نزدیکی دارد.

دانشگاه MUCTR از شراکت با دانشگاه های برجسته و موسسات تحقیقاتی در سراسر جهان برخوردار است و فرصت هایی برای برنامه های تبادل بین المللی، پروژه های تحقیقات مشترک و همکاری در برنامه های آموزشی را فراهم می­کند. دانشگاه MUCTR توسط دولت اعتباربخشی شده است و به خاطر برتری خود در زمینه فناوری شیمیایی در سطح جهانی شناخته شده است.

علاوه بر این، دانشگاه MUCTR بیش از 7000 دانشجو، از جمله بیش از 500 دانشجوی بین المللی از 36 کشور دارد و 11 عضو آکادمیچین و عضو نامزد روسیه را در بین اعضای خود دارد.